Kalendarium Mikołaja Kopernika 1473 - 1543


19.II.1473 W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik
1483 Umiera ojciec Mikołaja Kopernika
1489 Łukasz Watzenrode, wuj i opiekun Mikołaja Kopernika, zostaje obrany biskupem warmińskim
1491 Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu.
1491-1495 Studiuje na Uniwersytecie Krakowskim
1496 Rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii
1497

Zostaje przyjęty do kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników obejmuje kanonikat fromborski. Zostaje wpisany do albumu korporacji studenckiej.

1500 Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Wygłasza publiczny wykład z zakresu matematyki.
1501 Kończy czwarty rok studiów, upływa mu zarazem statutowy okres trzech lat studiów od chwili przyjęcia do kapituły, co zobowiązuje go do osobistego stawienia się we Fromborku w celu ewentualnego przedłużenia nauki o dalsze dwa lata.
Staje przed kapitułą i uzyskuje jej zgodę na dokończenie studiów. Rozpoczyna studia medyczyne w Padwie i kontynuuje prawnicze.
1503 Za pośrednictwem pełnomocników obejmuje drugi kanonikat - scholastykę kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu.
Uzyskuje dyplom doktora prawa kanonicznego w Ferrarze.
Kończy drugi i zarazem ostatni rok studiów medycznych w Padwie, uzyskując prawo wykonywania praktyk lekarskich.
1504-1507 Uczestniczy wraz z wujem, biskupem warmińskim w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu.
1507 Z nominacji kapituły fromborskiej zostaje osobistym lekarzem biskupa. Opracowuje "Komentarzyk" o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii heliocentrycznej i rozpowszechnia go poświecie w licznych odpisach.
1509-1510 Opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do kapituły we Fromborku
1509-1510
 
Opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do kapituły we Fromborku
 
1510-1512
 
Sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich, przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu.
Pełni urzędy kanclerza i wizytatora kapituły. W 1511 r. pełni urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej.
 
1512
 
Wraz z kapitułą fromborską składa przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I.
 
1512-1513
 
Pełni urząd kanclerza kapituły.
 
1513
 
Na apel soboru laterańskiego opracowuje i wysyła do Rzymu własny projekt reformy kalendarza.
 
1514-1516
 
Kapituła fromborska zwalnia Mikołaja Kopernika od pełnienia urzędów.
Mikołaj Kopernik nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną, sporządza instrumenty astronomiczne.
 
1516-1519
 
Pełni urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie.
 
1517
 
Dokonuje 29 wyjazdów lokacyjnych na wieś zasiedlając pustełany w dobrach kapituły.
 
1518
 
Dokonuje 16 wyjazdów lokacyjnych na wieś.
Po kilkuletniej przerwie powraca do obserwacji planet.
 
1519
 
Sporządza mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Opracowuje pierwszą redakcję traktatu o monecie i przedkłada ją stanom pruskim.
Dokonuje 18 wyjazdów lokacyjnych na wieś.
Składa urząd administratora i obejmuje urząd kanclerza kapituły we Fromborku.
 
1519-1520
 
Wybucha wojna polsko-krzyżacka.
 
1520
 
Mikołaj Kopernik bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa.
Ponownie zostaje administratorem dóbr kapituły.
Organizuje obronę Olsztyna.
 
1521
 
Krzyżacy bezskutecznie szturmują mury miejskie Olsztyna.
Mikołaj Kopernik zostaje obrany "Komisarzem Warmii" w celu rewindykacji zagrabionych przez Zakon posiadłości warmińskich; zwalnia urząd administratora. Przenosi się do Fromborka i otrzymuje urząd wizytatora.
 
1522
 
Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza traktat o monetach.
 
1523
 
Pełni urząd generalnego administratora biskupstwa.
 
1523-1524
 
Pełni urząd posła i kanclerza kapituły.
 
1524
 
W liście naukowym do Bernarda Wapowskiego polemizuje z wywodami astronoma noryberskiego Jana Wernera, zawartymi w traktacie "O ruchu ósmej sfery".
 
1524-1525
 
Pełni urząd kanclerza kapituły.
 
1525-1526
 
Pełni urząd posła kapituły.
 
1526
 
Współpracuje z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy.
 
1528
 
Opracowuje ostateczną wersję traktatu o monecie.
 
1528-1529
 
Pełni urząd kanclerza kapituły.
 
1530-1532
 
Pełni urząd opiekuna stołu kapituły fromborskiej.
 
1531-1537
 
Pełni urząd wizytatora kapituły.
 
1537
 
Zostaje zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandytatów na biskupa warmińskiego.
 
1537-1538
 
Zostaje obrany urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej oraz urzędnikiem do spraw nadzoru nad egzekucją testamentów.
 
1538
 
Rezygnuje ze swego kanonikatu w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu. Pełni urząd posła kapituły.
 
1538-1539
 
Biskup Jan Dantyszek posądza Mikołaja Kopernika o konkubinat, nakazuje mu zwolnić gospodynię i przygotowuje proces kanoniczny.
 
1539
 
Do Mikołaja Kopernika przybywa, aby poznać jego naukę, Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, profesor matematyki z Wittenbergi.
 
1540
 
Pełni urząd przełożonego kasy budowlanej kapituły.
 
1541
 
Oddaje do druku rękopis "De Revolutionibus".
 
1542
 
W Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów: "De lateribus et angelis triangulorum..."
 
1543
 
W Norymberdze wychodzi drukiem "De Revolutionibus".
 
21.V.1543
 
Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku.
 

 Copyright © 2004 Adam N